Privacy Policy

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest DNX Design Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Senatorska 21/32, 93-192 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000646810, NIP: 7292713258, REGON: 365853501

Cel i podstawa prawna przetwarzanych danych

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną. Przetwarzamy Państwa dane, albowiem jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy, w tym do następujących celów:

 • obsługi składanych przez Państwa zamówień i rozpatrywania reklamacji,
 • obsługi zapytań, które Państwo do nas kierują.

Podstawą do przetwarzania danych w powyższym jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO), czyli konieczność wykonania umowy.

Państwa dane przetwarzamy również w celu:

* informowania o własnych produktach lub usługach, zmianach w zakresie i sposobie ich świadczenia (w tym przypadku podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes),
* dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes),
* prowadzenia rozliczeń z klientami (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wywiązywanie się z przepisów prawa),
* realizacji obowiązków związanych z porządkiem publicznych (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wywiązywanie się z przepisów prawa).

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim za pośrednictwem strony internetowej przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytanie zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. W takim wypadku dane są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością.

Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z umową zawartą z Administratorem dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniania jedynie osobom upoważnionym.

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z działalnością gospodarczą Administratora.

Media społecznościowe

Administrator przetwarza dane osób, które polubiły jego profile społecznościowe prowadzone w ramach popularnych portali społecznościowych. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania naszymi profilami, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowania wydarzeń lub konkursów na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności mogą być przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1. lit. a) RODO).

Marketing

Administrator może także przetwarzać dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). Jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym korespondencji e-mail Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Pana/Panią zgody (marketing bezpośredni, newsletter). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

Rekrutacja

W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać tego rodzaju dodatkowe dane, Administrator uzna, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych w celu rekrutacyjnym.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane:

– w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym w szczególności Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

– w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres maksymalnie 24 miesięcy – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

– w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych w tym wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zbieranie danych w relacjach biznesowych

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innym przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych, czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

W związku ze współpracą Administratora z partnerami biznesowymi, m.in. klientami biznesowymi i dostawcami usług, Administrator przetwarza dane kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem, np. osób odpowiedzialnych po stronie partnera za wykonywanie umowy z Administratorem. Administartor przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, DNX Design Sp. z o.o. zapewnia by dane były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnione; DNX Design podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy nuż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przechowywane („ograniczenie przechowywania”),
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w przypadku spełnienia jednej z przesłanek określonych w art. 6 ust. 1 lit. a) – f) RODO, tj. w przypadku gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Administrator gwarantuje poszanowanie praw osób, których dane dotyczą, w szczególności prawa do uzyskania informacji o:

 • administratorze,
 • celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,
 • terminie od kiedy i jakie dane osobowe są przetwarzane
 • źródle, z którego dane osobowe pochodzą,
 • sposobie ujawniania danych osobowych oraz ich odbiorcach.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W celu prawidłowej realizacji usług DNX Design Sp. z o.o. może zbierać następujące dane:

 • * imię i nazwisko,
 • * adres e-mail,
 • * numer telefonu,
 • * dane umożliwiające wystawienie dokumentu faktury VAT na zakupione towary oraz usługi,
 • * dane umożliwiające przesłanie towarów do miejsca wskazanego przez Klienta,
 • * inne dane wymagane przez przepisy prawa.

Komu udostępniamy dane osobowe

Jeżeli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Państwa dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonanie określonych usług, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniających nam narzędzia teleinformatyczne, firmom pocztowym oraz kurierskim, operatorom płatności, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze oraz rozliczeniowe.

W przypadku potrzeby przekazania Państwa danych do procesora odbędzie się to na podstawie umowy powierzenia danych, która uniemożliwia inne przetwarzanie danych niż robi to Administrator.

Zapewniamy, że Państwa dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń (zgodnie z Kodeksem Cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń to 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, przy czym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata). Dane dotyczące rozliczeń zgodnie z przepisami skarbowymi będziemy przechowywać nawet przez 6 lat od zakończenia świadczenia usług. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem, który można zakończyć w konkretnym terminie, dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę, której dane dotyczą.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez DNX Design Sp. z o.o., przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez DNX Design Sp. z o.o. danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych),
 • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym), gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Prawo sprzeciwu:

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie DNX Design Sp. z o.o. lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e), f) RODO). DNX Design Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby tego marketingu, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód:

O ile Klient wyrazi zgodę na dodatkowe czynności związane z przetwarzaniem jego danych (np. na wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji do przesyłania informacji handlowej) zgodę może odwołać w dowolnym momencie, jednocześnie pozostanie zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skarga do organu nadzorczego:

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez DNX Design Sp. z o.o. danych osobowych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o plikach Cookies

W przypadku osób korzystających ze stron internetowych administrowanych przez DNX Design Sp. z o.o. przetwarzamy dane Użytkowników w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług, udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie lub zrealizowanie złożonego zlecenia i analizy statystycznej zachowań Użytkownika w obrębie portalu.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe wysyłane z serwerów odwiedzanych stron internetowych i przechowywane przez przeglądarki internetowe na komputerach osobistych oraz innych urządzeniach. Głównym ich zadaniem jest ułatwienie korzystania ze stron www: zapamiętane są poprzednie czynności, kliknięcie w dany blok informacyjny, wypełnienie pól (podpowiedzi) w formularzach kontaktowych, rozdzielczość ekranu, dopasowanie odpowiedniej wtyczki Adobe Flash. Pliki cookies stosowane w serwisach DNX Design są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe. W plikach cookies trzymane są tylko te dane, które dana witryna czy aplikacja zapisuje i ma do nich dostęp.

Przez używanie stron www DNX Design Sp. z o.o. wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką. Również w tym przypadku zgodę możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce, jednocześnie muszą Państwo pamiętać, że pozostaje zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Jakie cookies stosujemy

Pliki cookies używane przez DNX Design Sp. z o.o. można podzielić na dwie główne kategorie:

 • sesyjne pliki cookies,
 • trwałe pliki cookies.

Sesyjne pliki cookies

To niezbędne pliki cookies, które umożliwiają łatwe poruszanie się w obrębie witryny internetowej i korzystanie z podstawowych jej funkcji. Stosowane są w ramach jednej sesji i służą do:

 • identyfikacji użytkownika jako zalogowanego,
 • zagwarantowanie połączenia jako zalogowany podczas korzystania ze strony www.

Trwałe pliki cookies

Trwałe pliki cookies to te, które zapewniają określone funkcje nie tylko w ramach jednej sesji, lecz podczas całego czasu przechowywania danego pliku na urządzeniu. Są to pliki związane z wydajnością usługi oraz jej funkcjonalnościami. Za pomocą plików cookies związanych z wydajnością zbierane są informacje na temat sposobu korzystania z witryny, w tym dane na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów. Pliki cookies związane z tą funkcjonalnością ułatwiają świadczenie usług i zapamiętują ustawienia mające na celu ułatwienie Użytkownikom korzystanie z naszych usług. Trwałe pliki cookies nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby ujawnić tożsamość Użytkownika: są one przetwarzane jako anonimowe dane i służą wyłącznie do usprawnienia działania strony lub aplikacji.

Zarządzanie plikami cookies

Plikami cookies stosowanymi na stronach www DNX Design można zarządzać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.

W przeglądarce Internet Explorer: narzędzia /opcje internetowe /prywatność. Następnie w obszarze Ustawienia należy przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

W przeglądarce Firefox: narzędzia /opcje /prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję „będzie używał ustawień historii użytkownika”, odznacz opcję „Akceptuj ciasteczka” aby wyłączyć obsługę ciasteczek, lub zaznacz, aby ponownie ją włączyć.

W przeglądarce Chrome: ustawienia /ustawienia treści
W sekcji „Pliki cookies” można zmienić następujące ustawienia plików:

 • Usuwanie plików cookies
 • Domyślne blokowanie plików cookies
 • Blokowanie wszystkich plików cookies
 • Blokowanie tylko plików cookies innych firm
 • Domyśle zezwalanie na pliki cookies

W przeglądarce Opera: Przycisk „Opera” /ustawienia /preferencje /zaawansowane /ciasteczka
Należy zaznaczyć odpowiednią opcję, w zależności of preferencji:

 • Akceptuj ciasteczka
 • Akceptuj ciasteczka tylko dla witryny, którą odwiedzam
 • Nigdy nie akceptuj ciasteczek

W przeglądarce Safari: Safari /preferencje /prywatność
Następnie należy zaznaczyć „Blokuj wszystkie cookies”.

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na pliki cookies już przechowywane na komputerze. Pliki te również można usunąć za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie „ciasteczek” może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usług na stronach internetowych.

Kontakt
W celu realizacji swoich praw możecie Państwo kontaktować się z nami tel. 723 989 006, e-mail: rodo@dnxdesign.pl