Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Z tego względu Użytkownicy naszych serwisów internetowych mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności przez DINX Group Sp. z o.o. oraz DNX Design Sp. z o.o. jako administratorzy danych osobowych dbają o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych.

Mając na względzie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako RODO) w celu zapewnienia przez DINX Group Sp. z o.o. oraz DNX Design Sp. z o.o. bezpieczeństwa danych osobowych przyjęta zostaje niniejsza Polityka Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisów oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.

Spółki wyznaczyły osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez adresy email: rodo@dinxgadzety.pl oraz rodo@dnxdesign.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Senatorska 21/32, 93-192 Łódź – RODO.

1. Kontakt z Administratorem i ważne pojęcia

Administratorami danych osobowych Użytkowników poniżej wymienionych Serwisów są:

Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna, która odwiedza lub korzysta z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu.
Serwis - serwis internetowy prowadzony przez ww. Administratorów pod adresem:

O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej lub gdy nic innego nie wynika z kontekstu, poprzez Serwis należy rozumieć wszystkie wskazane powyżej serwisy.

Kontakt z Administratorami:

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (dalej jako RODO), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 19 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

2. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz podstawa prawna przetwarzania

A. Dane osobowe Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika będą przetwarzane odpowiednio w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym również dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych dotyczących prawidłowego wykonania zawartej umowy z Administratorem lub podmiotem przez niego reprezentowanym – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO,

 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Serwisie, – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (b) i (c) RODO,

 3. przekazywania informacji handlowych, w tym również przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) lub na wskazany numer telefonu lub adres mailowy, przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.) – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO,

 4. wykonywania czynności marketingowych (w tym również reklama kontekstowa lub behawioralna) w zakresie oferowania usług lub towarów Administratora lub podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu, w tym obejmujących określenia preferencji i potrzeb Użytkownika jak również w celu umożliwienia przedstawienia stosownej oferty w oparciu o tak określone preferencje i potrzeby Użytkownika, w tym również wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO,

 5. prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, w tym również w zakresie odpowiedzi przekazane przez dostępne w Serwisie formularze kontaktowe - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (b) i (f) RODO,

 6. w celu obsługi usługi Newsletter, – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO,

 7. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, roszczeń zgłaszanych przez Użytkownika – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (b), (c) i (f) RODO,

 8. dochodzenia ewentualnych roszczeń jak również podejmowanie obrony w przypadku zgłoszenia ewentualnych roszczeń w stosunku do Administratora – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (b), (c) i (f) RODO,

 9. analizy aktywności Użytkowników oraz jej dokumentacji w celach statystycznych i archiwalnych – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (c) i (f) RODO,

 10. realizacji praw Administratora wynikających z przetwarzania danych osobowych Użytkowników – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (b), (c) i (f) RODO,

 11. w przypadku Serwisu I także branie udziału w aktywnościach organizowanych, inspirowanych lub koordynowanych przez Administratora, w szczególności w zakresie udziału w szkoleniach, konferencjach itp. – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (b), (c) i (f) RODO,

 12. w przypadku Serwisu II także możliwość skorzystania z danych na potrzeby prowadzonej rekrutacji osób poszukujących możliwości współpracy z Administratorem w dowolnej formie prawnej – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. (b) i (f) RODO,

B. Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych Użytkownika Serwisu Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz f RODO, zgodnie z którym dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w przypadku, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

C. Administrator - o ile okaże się to konieczne do świadczenia usług lub sprzedaży towarów przez Administratora – przetwarza dane osobowe gromadzone z publicznie dostępnych źródeł (np. giełdy wierzytelności, wywiadownie gospodarcze, księgi wieczyste, Rejestr Przedsiębiorców KRS, CEiDG, prasa, Internet). Administrator może również przetwarzać dane osobowe pozyskane od partnerów dystrybucyjnych lub podmiotów zewnętrznych Administratora, jeśli Użytkownik lub potencjalny Użytkownik dowiedział się o produktach i usługach Administratora lub podmiotów trzecich od pośrednika i wyraził mu zgodę na udostepnienie danych kontaktowych Administratorowi w celu zapoznania się z ofertą Administratora lub w celu zawarcia umowy.

D. W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych, czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

E. W związku ze współpracą Administratora z partnerami biznesowymi, co uwzględnia między innymi klientów biznesowych lub dostawców usług, Administrator przetwarza dane kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem. Administrator przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

F. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przy uwzględnieniu poniższych zasad:

 1. Zasada ograniczenia celu - Dane osobowe są zbierane przez Administratora wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz nie są przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

 2. Zasada minimalizacji danych - Zbierane przez Administratora Dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne co celów, w których są przetwarzane. Administrator wdraża odpowiednie procesy, procedury oraz postępowania kontrolne, mające na celu zapewnienie, że zbierania i przetwarzanie danych osobowych nie narusza powyższej zasady.

 3. Zasada prawidłowości - Administrator dokłada należytej staranności by przetwarzane Dane osobowe były prawidłowe, a w razie potrzeby niezwłocznie uaktualniane, w tym podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby Dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania zostały niezwłocznie usunięte, zanonimizowane lub sprostowane.

 4. Zasada ograniczenia przechowywania - Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub inny prawnie dopuszczalny termin.

 5. Zasada integralności i poufności - Przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora odbywa się w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym w szczególności poprzez ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 6. Zasada rozliczalności – Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

3. Kategorie przetwarzanych danych i sposób ich zbierania

A. W celach wskazanych w pkt 2 powyżej, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów, adres korespondencyjny, adres dostawy, numer kart kredytowej bądź debetowej lub innych informacji wykorzystywanych przez Użytkownika niezbędnych do dokonania płatności za towary lub usługi nabywane za pośrednictwem Serwisów lub od Administratora ,

 2. w przypadku, gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą lub gdy obowiązek korzystania z takich danych wynika z odrębnych przepisów także: firmę przedsiębiorstwa, Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer REGON,

 3. w przypadku Serwisu I także dane dotyczące możliwości korzystania z wykształcenia Użytkownika, jego danych dotyczących zatrudnienia, historii, miejsca lub przebiegu wykonywanego zawodu (w tym również informacji ujawnianych w odrębnych rejestrach),

 4. w przypadku Serwisu II także dane mogące dotyczyć osób przekazujących swoje informacje zawodowe w przypadku poszukiwania możliwości współpracy z Administratorem w dowolnej formie prawnej (w szczególności takie dane jak życiorys, historia zawodowa, posiadane wykształcenie, umiejętności, wizerunek).

 5. inne dane osobowe, które są lub okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora obowiązków ustawowych lub umownych

B. Informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym adresy IP, zbierane są każdorazowo w czasie przeglądania przez Użytkownika Serwisu. Gromadzenie informacji i danych osobowych opisanych w niniejszym punkcie następuje automatycznie, w oparciu o analizę logów dostępowych, takich jak: typ przeglądarki, systemu operacyjnego, data, czas, liczba odwiedzin oraz rodzaj przeglądanych treści.

C. Przeglądanie zawartości Serwisu, bez podjęcia przez Użytkownika działań nakierowanych na złożenie zamówienia, nie wymaga podawania jego Danych osobowych.

D. Zgodnie art. 9 ust. 1 RODO, zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Jednakże zakaz ten nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1 art. 9 RODO;

 2. przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;

 3. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 art. 9 RODO;

 5. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą
  - zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a, e, g-j RODO.

E. W przypadku, gdy Serwis umożliwia logowanie za pośrednictwem innych portali internetowych, w szczególności takich jak, np. Facebook, Google, Instagram, Serwis pobierze z konta Uczestnika w ramach danego portalu jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Poprzez samodzielną zmianę ustawień wtyczki Uczestnik może zmienić zakres pobieranych danych o takie, które mogą być przydatne przy korzystaniu z funkcjonalności w Serwisie.

F. Serwis może stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika w Serwisie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

G. Serwis może stosować rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania w Serwisie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

4. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy zawartej z Administratorem, w okresie poprzedzejącym ten moment, w momencie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a także w celach archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń z danej umowy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zależnie od tego, która z powyższych okoliczności wystąpi wcześniej – chyba, że zachodzą przypadki, o których mowa w pkt 6 niniejszego dokumentu.

5. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika

W ramach realizacji celu przetwarzania danych osobowych sprecyzowanego w niniejszym dokumencie, dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane:

 1. podmiotom współpracującym przy realizacji celu przetwarzania, w tym w szczególności podmiotom obsługującym dokonywanie płatności za świadczone przez Administratora usługi lub oferowane przez niego towary, lub podmiotom współpracującym w aktywnościach organizowanych, inspirowanych lub koordynowanych przez Administratora, w szczególności w zakresie udziału w szkoleniach, konferencjach itp.

 2. podmiotom osobowo bądź kapitałowo powiązanym z Administratorem lub wspólnikami Administratora w tym w szczególności Dinx Group Sp. z o.o. ul. Senatorska 21/32, 93-192 Łódź oraz DNX Design Sp. z o.o. ul. Senatorska 21/32, 93-192 Łódź.

 3. dostawcom Administratora, którym zlecono usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT.

 4. innym przedsiębiorcom korzystającym z usług Administratora i zainteresowanym podjęciem z uczestnikiem współpracy gospodarczej, chociażby incydentalnej,

 5. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również tym podmiotom w przypadku podejmowania czynności zmierzających do obrony Administratora przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do tego podmiotu przez podmioty trzecie w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą,

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika poza EOG, jednakże w przypadku, gdyby doszło do takiej sytuacji, w której przekazanie danych okazałoby się konieczne, sposób ochrony danych osobowych będzie nie mniejszy niż wynikający z RODO.

6. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik posiada następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dotyczą,

 6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma prawo przesłania swoich danych innemu administratorowi danych lub żądania przesłania swoich danych do innego administratora – chyba, że takie przekazanie danych nie jest możliwe z przyczyn technicznych, >

 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzania danych uczestnika jest niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony ważny interes Administratora,

 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingu bezpośredniego.

W celu skorzystania ze swoich praw niezbędne jest skontaktowanie się z Administratorem w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO nie może być realizowane w zakresie, w jakim przetwarzane dane będą niezbędne:

 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

 3. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo żądania usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;

 4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Profilowanie

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w konsekwencji czego mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które może wywołać wobec Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na sytuację Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika, w szczególności, ale nie wyłącznie za wyjątkiem dokonywania płatności za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, i tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego dokonania zapłaty za świadczone usługi, oraz Plików Cookies, opisanych poniżej w pkt 10.

9. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy lub świadczenia usług przez Administratora. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie Umowy i podjęcie współpracy z Administratorem. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne.

10. Pliki Cookies

A. Cookie, to mały plik tekstowy, zapisywany przez stronę̨ internetową na komputerze, telefonie lub jakimkolwiek innym urządzeniu użytkownika, zawierający dane na temat korzystania przez użytkownika ze tej strony. Zawierają one w szczególności (ale nie wyłącznie) adres IP przypisany do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik lub potencjalny Użytkownik lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Pliki Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania ze strony i sprawienia, by stała się̨ bardziej przyjazna użytkownikowi. Pliki Cookie są nieszkodliwe dla komputera.

B. Pliki Cookies, to istotny element działania strony internetowej, na której znajduje się Serwis. Głównym celem plików Cookies jest ulepszanie doświadczenia użytkowania przy korzystaniu z Serwisu poprzez dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika. Pliki Cookies pomagają̨ między innymi, w identyfikacji Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika, w zapamiętaniu jego preferencji w czasie korzystania z Serwisu oraz podczas jego przyszłych wizyt, w realizacji złożonych zamówień w związku z zawartą Umową lub przyszłymi zawartymi umowami. Informacje zebrana przez Cookies pozwala - ponadto ulepszać́ Serwis za pomocą̨ szacowanych danych, dotyczących statystyk i analiz użytkowania, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik lub potencjalny Użytkownik serwisu korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury oraz zawartości, dostosowania strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika czy przyśpieszenia wyszukiwania.

C. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.

D. W stosowanych w Serwisie plikach Cookies nie są przechowywane informacji, które mogłyby pomóc w identyfikacji Użytkownika lub potencjalnego Użytkownika, czyli adresu, hasła, danych karty płatniczej lub innych danych dotyczących dokonywania płatności. Pliki Cookies nie są używane, aby kierować́ ogłoszenia reklamowe uzależnione od sposobu korzystania ze Serwisu ani w żadnych innych celach reklamowych, które działałyby na korzyść́ Administratora lub na korzyść́ osób trzecich.

E. Użytkownik lub potencjalny Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby wyłączyć zapisywanie plików Cookies i usunąć pliki Cookies zapisane na jego urządzeniu. Jednak po zastosowaniu takich ustawień, możliwe, że Użytkownik lub potencjalny Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści Serwisu, a korzystanie z Serwisu może być mniej wydajne lub też Użytkownik lub potencjalny Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z któreś z usług lub towarów prezentowanych przez Administratora.

F. Pliki cookies wykorzystywane w celach serwisowych obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

 6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Alphabet w celu analizy w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Alphabet nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners


Szczegółowa dedykowana polityka cookies znajduje się pod adresem każdego z serwisów wymienionych w punkcie 1 – Serwisy.

11. Obowiązywanie i zmiana polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Ostatnia aktualizacja w dniu 03.06.2024

Copyright © DNX design | DINX Group